Opgaveløsning og konflikthåndtering i teamet - THINK ABUOT IT

Personligheden påvirker teamudvikling, opgaveløsning og konflikter med modsatrettede tilgange og reaktioner. Motivationer skaber forskelle i kompetencer.

Vi løser opgaver og håndterer konflikter på modsatrettede måder

Vores personlighed bliver skabt for at få os sikkert gennem vores år som spæd, barn og ung. Personligheden skal både sikre, at vi får dækket vores basale behov som fx mod, varme, tryghed etc. samt at vi kan integrere os i familien, vennerne og samfundet.

I forbindelse med etableringen af vores personlighed opbygges en række værdier, antagelser og principper, som guider os til bestemte typer handlinger, adfærd, kommunikation og reaktioner. Disse værdier, antagelser og principper former også vores motivationer, aversioner og præferencer, og i sidste ende vores kompetencer.

(Har du hørt om vores Danmarks Premiere i teamudvikling?)

Det betyder, at vi løser opgaver og konflikter på forskellige måder afhængig af vores motivationer, aversioner og præferencer, der så igen ofte er modsatrettede i sin tilgang.

Opgaveløsning

Man kan dele opgaveløsningen op i tre profiler, hvor den første profil (A) handler om at gøre tingene hurtigt, komme i mål med tingene, hellere handle end at planlægge, se resultater på den korte bane, køre selv hvis teamet ikke er hurtige nok, bliver bedre, hurtigere og større end de andre samt være vindere og dem, der styrer slagets gang.

Den anden profil (B) handler om at gøre tingene ordentligt, af høj kvalitet, med konsensus fra alle deltagere, følge regler og forskrifter, inddrage personlige og menneskelige interesser, gøre tingene fordi man bør gøre det, yde før man nyder og tage tingene ansvarligt, dedikeret og loyalt.

Den tredje profil (C) handler om at gøre tingene på en vis, skøn og helhedsorienteret måde, tænke tingene godt igennem, inddrage sin personlige viden om det faglige, mennesket og helheden, tage sig god tid til at få hele sig selv med og at dele af løsningen. Hellere være i processen end fremskønne eller forhaste sig til resultaterne.

Konfliktløsning

Når vi ser på konfliktløsning finder der også tre profiler, hvor den første (1) handler om at tænke rationelt, forhold sig nøgternt og objektivt, lave tydelige aftaler og forholde sig afklaret til hvad problemer i grunden er, og så få løst selve problemet uden for mange følelser eller udenoms snak.

Den anden profil (2) handler om at se positivt på situationen, få det bedste ud af tingene, ordne tingene i mindelighed og ikke tage det hele så tungt. Livet er for kort til konflikter og det handler om at komme videre uden at fortabe sig i det negative eller problematiske.

Den tredje profil (3) handler om at engagere sig med sine følelser og reaktioner, være ægte og udtryksfuld, få luft for sine frustrationer, udfordre eller teste sine omgivelser og få en fornemmelse af om de andre står ved deres holdninger, er ægte og mennesker man i bund og grund kan stole på.

Ved at kombinere disse to gange tre profiler, står vi med ni profiler der hver især løser opgaver og de udfordringer, der følger med at løse opgaverne, på meget forskellige måder og mange gange måde der modvirker hinanden.

Profiler for opgaveløsning og konflikthåndteringProfilen med A1

Ved at kombinere profil (A) og profil (1) kan står vi med en samlet profil, der ønsker at gøre tingene hurtigt, komme i mål med tingene, hellere handle end at planlægge, se resultater på den korte bane, køre selv hvis teamet ikke er hurtige nok, bliver bedre, hurtigere og større end de andre samt være vindere og dem, der styrer slagets gang. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at tænke rationelt, forhold sig nøgternt og objektivt, lave tydelige aftaler og forholde sig afklaret til hvad problemer i grunden er, og så få løst selve problemet eller udfordringerne uden for mange følelser eller udenoms snak.

En leder med denne A1 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Fokus på hurtighed og effektivitet: Lederen prioriterer at få opgaver udført hurtigt og effektivt, med en klar præference for handling frem for lange planlægningsprocesser.
 • Resultatorienteret tilgang: Der lægges vægt på at opnå konkrete resultater hurtigt, hvor kortvarige succeser og fejring af mål er centrale.
 • Stræben efter konkurrenceevne: Lederen sigter mod at være bedre, hurtigere og større end konkurrenterne, med målet om at vinde og være førende i branchen.
 • Rationel tilgang til problemløsning: Ved udfordringer er det vigtigt for lederen at tænke rationelt og objektivt, mens følelser og unødvendige diskussioner holdes på et minimum.
 • Vigtighed af klar kommunikation: Tydelige aftaler og problemafklaring er essentielle, og lederen værdsætter klare og præcise instruktioner og forventninger.

Antagelser

 • Prioritering af handling: Det anses for vigtigere at handle hurtigt end at bruge for meget tid på planlægning.
 • Fokus på kortsigtede mål: Lederen mener, at kortsigtede mål og resultater er afgørende for succes og motiverer teamet.
 • Selvstændig opgaveløsning: Hvis teamet ikke kan følge med, vil lederen selv tage ansvar for at få opgaverne løst.
 • Objektivitet under pres: Det er vigtigt at forblive nøgtern og objektiv i pressede og udfordrende situationer for hurtigt og effektivt at finde løsninger.
 • Begrænsning af følelsesmæssig indblanding: Følelsesmæssige reaktioner og unødvendige diskussioner anses for at være hindringer for effektiv problemløsning.

Adfærd der fejres

 • Hurtige succeser og milepæle: Fejring af hurtigt opnåede mål og milepæle er afgørende for at opretholde momentum.
 • Konkurrencesejre: At overgå konkurrenterne og vinde markedsandele fejres som store bedrifter.
 • Effektiv problemløsning: Hurtige og effektive løsninger på problemer anerkendes som vigtige sejre.
 • Klar og effektiv kommunikation: Succesfuld kommunikation og tydelighed i aftaler og instruktioner bliver anerkendt og værdsat.
 • Individuelle præstationer: Præstationer af individuelle teammedlemmer, der demonstrerer hurtighed, effektivitet og rationel tænkning, bliver fejret.

Ved at lære om disse profiler vil du som leder og team bedre opdage, hvorfor der er modstridende motiver for hvordan opgaverne løses samt modstridende motiver for, hvordan vi håndterer tingene, når der er uenighed.

A,B og C handler om opgaveløsning. 1, 2 og 3 handler om konflikthåndtering.1: Rationel, struktureret, objektiv og lave en fornuftig plan.2: Positiv, langtids-orienteret, mindelighed uden at fortabe sig i konflikten.3: Vise ærlige følelser, tage tingene her og nu og teste hinandens tillid.
A: Opsøgende, igangsættende, handlekraftig og virkelystenA1A2A3
B) Ansvarsfuld, pligttro, ordentlig og teamfokuseretB1B2B3
C) Procesorienteret, afventende, helhedsorienteret og optaget af de indre tanker, følelser og stemninger.C1C2C3

Ved at kombinere profilerne opstår der 9 profiler (A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 OG C3). Der hver især drives af forskellige motiver. Når du forstår denne driver eller motivator, vil vi bedre kunne integrere andres måder at løses tingene samtidig med, at vi kan nedtone vores frustration over, at andre gør tingene på den “forkerte” måde, der ikke er min måde.

Hvis du er nysgerrig på Enneagrammet, så kan du læse mere om samtlige kombinationer nederst i denne artikel.

(Læs om de 7 ting, som du sikkert ikke ved om teamudvikling)

Hvorfor er det vigtigt at vide som leder?

Teamdynamik og samarbejde

Teamdynamik og samarbejde er afgørende for lederen for at opnå succes i enhver organisation. En vigtig faktor i at skabe et effektivt team er, at have indsigt i hvordan forskellige personlighedsprofiler interagerer, når de løser opgaver og håndterer vanskelige situationer. En leder, der forstår, at nogle medarbejdere har en tendens til at stræbe efter hurtige resultater, mens andre fokuserer mere på processen eller kvaliteten, kan forme teams, der komplementerer hinanden.

Ved at skabe et balanceret og produktivt team, der tager højde for forskellige arbejdsstile og præferencer, kan man opnå bedre resultater. Nogle medarbejdere trives bedst, når de kan handle hurtigt og se resultater på kort sigt. Andre foretrækker at tage sig god tid til at tænke tingene grundigt igennem og inddrage deres personlige viden og erfaringer.

En leder, der har forståelse for disse forskelle, kan skabe et miljø, hvor alle medarbejdere føler sig værdsatte og kan bidrage på deres egen unikke måde. Ved at udnytte styrkerne og komplementere svaghederne i teamet kan man opnå en højere grad af effektivitet og produktivitet. Derfor er det vigtigt for ledere, at have en dybdegående forståelse for teamdynamik og samarbejde samt de mellemmenneskelige dynamikker der opstår undervejs.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering er en vigtig færdighed for enhver leder. Konflikter opstår ofte på grund af forskelle i personligheder og tilgang til opgaveløsning. En leder, der har en dybere forståelse for de grundlæggende årsager til disse forskelligheder, vil være bedre rustet til at håndtere konflikter og finde løsninger, der tager hensyn til alle parters behov og præferencer.

Ved at identificere og anerkende de forskellige perspektiver og tilgange i teamet kan en leder skabe et miljø, hvor konflikter kan håndteres konstruktivt. Det handler om at lytte aktivt, vise empati og være åben for dialog. En leder, der kan mægle i konflikter og finde kompromiser, der respekterer alles synspunkter, vil kunne opbygge et stærkere og mere harmonisk team.

Konflikthåndtering kræver tålmodighed, diplomati og evnen til at skabe en tryg atmosfære, hvor medarbejdere føler sig hørt og respekteret. Ved at have en grundlæggende forståelse for årsagerne til konflikter kan en leder bidrage til at skabe et mere produktivt og harmonisk arbejdsmiljø.

Når du som leder skal forebygge at konflikter opstår, så handler det også om at forstå de motiver der ligger bag den måde som opgaverne bliver løst på. Det er ofte forskellige motiver for opgaveløsning, der skal misforståelser og senere hen konflikter.

Fremme af diversitet og inklusion

Fremme af diversitet og inklusion er afgørende for at skabe et dynamisk og succesfuldt arbejdsmiljø. En leder, der har en dybere forståelse for, hvordan forskellige personligheder bidrager til teamet og organisationen, kan skabe en kultur, der værdsætter og udnytter denne diversitet.

Når forskellige personligheder og perspektiver er repræsenteret i et team, øges muligheden for innovation og kreativitet. En leder, der aktivt søger at inkludere og engagere alle medarbejdere, uanset deres baggrund eller personlighedstype, vil skabe et miljø, hvor alle føler sig værdsatte og kan bidrage med deres unikke styrker.

Ved at anerkende og udnytte diversiteten i teamet kan en leder skabe en atmosfære, hvor forskellige ideer og synspunkter blomstrer. Dette kan føre til bedre problemløsning, mere effektive beslutninger og en øget evne til at imødekomme forskellige kundebehov.

En leder, der fremmer diversitet og inklusion, viser også et engagement i at skabe et retfærdigt og lige arbejdsmiljø. Ved at skabe en kultur, der værdsætter og respekterer forskelligheder, kan en leder tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere fra forskellige baggrunde, og skabe et stærkere og mere mangfoldigt team.

Samlet set er fremme af diversitet og inklusion en vigtig opgave for enhver leder. Ved at forstå og udnytte forskellige personligheder, kan en leder skabe et mere innovativt, kreativt og inkluderende arbejdsmiljø.

Relationen til Enneagrammet

Hvis du kender til Enneagrammet og ønsker at anvende Enneagrammet i forbindelse med teamudvikling, vil du kunne identificere to gange tre profiler som typerne i Enneagrammet. Ved at arbejde med opdelingen i de tre profiler (i Enneagrammet også kaldet triader) vil du hurtigere danne dig et overblik over typerne og dermed de forskellige profiler teamet rummer. Dette vil skabe en dybere motivation og teamdynamik, som sikrer dig et mere effektivt lederskab.

Herunder finder du en samlet oversigt over de 9 lederprofiler i Enneagrammet ved at kombinere traderne for opgaveløsning og konflikthåndtering.

Profilen med A1 (Enneagram Type 3)

Ved at kombinere profil (A) og profil (1) kan står vi med en samlet profil, der ønsker at gøre tingene hurtigt, komme i mål med tingene, hellere handle end at planlægge, se resultater på den korte bane, køre selv hvis teamet ikke er hurtige nok, bliver bedre, hurtigere og større end de andre samt være vindere og dem, der styrer slagets gang. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at tænke rationelt, forhold sig nøgternt og objektivt, lave tydelige aftaler og forholde sig afklaret til hvad problemer i grunden er, og så få løst selve problemet eller udfordringerne uden for mange følelser eller udenoms snak.

En leder med denne A1 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Fokus på hurtighed, handlekraft og effektivitet: Lederen prioriterer at få opgaver udført hurtigt og effektivt, med en klar præference for handling frem for lange planlægningsprocesser.
 • Resultatorienteret tilgang: Der lægges vægt på at opnå konkrete resultater hurtigt, hvor kortvarige succeser og fejring af mål er centrale.
 • Konkurrencementalitet og stræben efter at vinde: Lederen sigter mod at være bedre, hurtigere og større end konkurrenterne, med målet om at vinde og være førende i branchen.
 • Rationel og fornuftig tilgang til problemløsning: Ved udfordringer er det vigtigt for lederen at tænke rationelt og objektivt, mens følelser og unødvendige diskussioner holdes på et minimum.
 • Vigtighed af klar og brugbar kommunikation: Tydelige aftaler og problemafklaring er essentielle, og lederen værdsætter klare og præcise instruktioner og forventninger.

Antagelser

 • Prioritering af handling: Det anses for vigtigere at handle hurtigt end at bruge for meget tid på planlægning.
 • Fokus på kortsigtede mål: Lederen mener, at kortsigtede mål og resultater er afgørende for succes og motiverer teamet.
 • Selvstændig opgaveløsning: Hvis teamet ikke kan følge med, vil lederen selv tage ansvar for at få opgaverne løst.
 • Objektivitet under pres: Det er vigtigt at forblive nøgtern og objektiv i pressede og udfordrende situationer for hurtigt og effektivt at finde løsninger.
 • Begrænsning af følelsesmæssig indblanding: Følelsesmæssige reaktioner og unødvendige diskussioner anses for at være hindringer for effektiv problemløsning.

Adfærd der fejres

 • Hurtige succeser og milepæle: Fejring af hurtigt opnåede mål og milepæle er afgørende for at opretholde momentum.
 • Konkurrencesejre: At overgå konkurrenterne og vinde markedsandele fejres som store bedrifter.
 • Effektiv problemløsning: Hurtige og effektive løsninger på problemer anerkendes som vigtige sejre.
 • Klar og effektiv kommunikation: Succesfuld kommunikation og tydelighed i aftaler og instruktioner bliver anerkendt og værdsat.
 • Individuelle præstationer: Præstationer af individuelle teammedlemmer, der demonstrerer hurtighed, effektivitet og rationel tænkning, bliver fejret.

Profilen med A2 (Enneagram Type 7)

Ved at kombinere profil (A) og profil (2) kan står vi med en samlet profil, der ønsker at gøre tingene hurtigt, komme i mål med tingene, hellere handle end at planlægge, se resultater på den korte bane, køre selv hvis teamet ikke er hurtige nok, bliver bedre, hurtigere og større end de andre samt være vindere og dem, der styrer slagets gang. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at se positivt på situationen, få det bedste ud af tingene, ordne tingene i mindelighed og ikke tage det hele så tungt. Livet er for kort til konflikter og det handler om at komme videre uden at fortabe sig i det negative eller problematiske.

En leder med denne A2 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Hurtighed og effektivitet: Lederen prioriterer at få opgaver udført hurtigt og effektivt, og foretrækker handling frem for langvarig planlægning.
 • Igangsætning: Der lægges vægt på igangsæstning og det at sætte gang i aktiviteterne så hurtigt som muligt.
 • Konkurrenceevne: Lederen stræber efter at være innovativ og nytænkende og øge konkurrenceevnen gennem “outside-the-box-thinking”.
 • Optimisme og positivitet: Ved udfordringer er det vigtigt at bevare en positiv indstilling og få det bedste ud af situationen.
 • Harmoni og samarbejde: Lederen lægger vægt på at løse tingene i mindelighed, undgå konflikter og skabe et positivt arbejdsmiljø med et højt optimistisk energiniveau.

Antagelser

 • Handling frem for planlægning: Hurtig handling anses for vigtigere end omfattende planlægning.
 • Kortvarige mål og gevinster: Lederen mener, at kortsigtede mål og hurtige resultater er afgørende for succes.
 • Selvstændighed i udførelse: Hvis teamet ikke kan følge med, vil lederen selv tage ansvar for at få opgaverne udført.
 • Positiv problemløsning: Ved problemer er det vigtigt at forholde sig positivt og konstruktivt og finde løsninger uden at dvæle ved det negative.
 • Konfliktløsning og harmoni: Livet er for kort til konflikter, og det anses for bedre at komme videre uden at lade sig påvirke af negativitet.

Adfærd der fejres

 • Hurtige succeser og milepæle: Fejring af hurtigt opnåede mål og milepæle er afgørende for at opretholde momentum.
 • Konkurrencesejre: Mange små sejre kan fejres som store sejre, og det at se og gribe mulighederne fremhæves.
 • Positiv problemløsning: Effektiv og konstruktiv løsning af problemer anerkendes som vigtige sejre.
 • Harmonisk samarbejde: Succesfuldt samarbejde og konfliktfri interaktioner bliver værdsat og anerkendt.
 • Optimisme under pres: Fejring af evnen til at forblive positiv og konstruktiv i pressede og udfordrende situationer.

Profilen med A3 (Enneagram Type 8)

Ved at kombinere profil (A) og profil (1) kan står vi med en samlet profil, der ønsker at gøre tingene hurtigt, komme i mål med tingene, hellere handle end at planlægge, se resultater på den korte bane, køre selv hvis teamet ikke er hurtige nok, bliver bedre, hurtigere og større end de andre samt være vindere og dem, der styrer slagets gang. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at engagere sig med sine følelser og reaktioner, være ægte og udtryksfuld, få luft for sine frustrationer, udfordre eller teste sine omgivelser og få en fornemmelse af om de andre står ved deres holdninger, er ægte og mennesker man i bund og grund kan stole på.

En leder med denne A3 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Hurtighed og effektivitet: Lederen prioriterer hurtig og effektiv handling for at nå målene, og foretrækker handling frem for langvarig planlægning.
 • Resultatorientering: Der er fokus på at opnå konkrete og kortsigtede resultater, som kan fejres og motiverer teamet.
 • Konkurrenceevne: Lederen stræber efter at være bedre, hurtigere og større end konkurrenterne, og ønsker at være en vinder og en ledende figur.
 • Ægthed og følelsesmæssigt engagement: Lederen engagerer sig følelsesmæssigt i arbejdet og situationerne, og værdsætter ægte og udtryksfuld interaktion.
 • Tillid og autenticitet: Det er vigtigt for lederen at udfordre omgivelserne for at sikre ægthed og troværdighed. Tillid til teamet og omgivelserne er central.

Antagelser

 • Handling frem for planlægning: Det anses for mere effektivt at handle hurtigt end at bruge tid på omfattende planlægning.
 • Kortvarige mål og gevinster: Lederen mener, at kortsigtede mål og hurtige resultater er vigtige for motivation og succes.
 • Selvstændighed i udførelse: Hvis teamet ikke kan følge med, er lederen villig til selv at tage ansvar og få opgaverne udført.
 • Følelsesmæssigt engagement: Ved udfordringer er det vigtigt for lederen at engagere sig følelsesmæssigt for at udtrykke ægthed og autenticitet.
 • Test og tillid: Det anses for nødvendigt at udfordre og teste omgivelserne for at sikre, at folk står ved deres holdninger og er pålidelige.

Adfærd der fejres

 • Hurtige succeser og milepæle: Fejring af hurtigt opnåede mål og milepæle er afgørende for at opretholde momentum.
 • Konkurrencesejre: At overgå konkurrenterne og vinde markedsandele fejres som store præstationer. Det at konkurrenterne mister en kunde, vil også være en sejr.
 • Ægte følelsesmæssige udtryk: Anerkendelse af ægte og udtryksfulde interaktioner, hvor følelser får lov til at komme til udtryk, er vigtige.
 • Tillid og autenticitet i teamet: Succeser, hvor teamet viser sig at være troværdige og autentiske, bliver anerkendt og værdsat.
 • Følelsesmæssigt engagement under pres: Fejring af evnen til at engagere sig følelsesmæssigt og ægte, selv under pres og i udfordrende situationer.

Profilen med B1 (Enneagram Type 1)

Ved at kombinere profil (B) og profil (1) står vi med en samlet profil, der ønsker at at gøre tingene ordentligt, af høj kvalitet, med konsensus fra alle deltagere, følge regler og forskrifter, inddrage personlige og menneskelige interesser, gøre tingene fordi man bør gøre det, yde før man nyder og tage tingene ansvarligt, dedikeret og loyalt. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at tænke rationelt, forhold sig nøgternt og objektivt, lave tydelige aftaler og forholde sig afklaret til hvad problemer i grunden er, og så få løst selve problemet eller udfordringerne uden for mange følelser eller udenoms snak.

En leder med denne B1 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Kvalitet og grundighed: Lederen prioriterer at udføre opgaver ordentligt og med høj kvalitet. Arbejdet skal være korrekt og grundigt.
 • Konsensus og samarbejde: Beslutninger træffes ved at inddrage alle deltagere og opnå enighed. Samarbejde og fællesskab er centralt.
 • Regeloverholdelse: Det er vigtigt for lederen at følge regler og forskrifter nøje, med en stærk respekt for strukturer og procedurer.
 • Personlige og menneskelige hensyn: Personlige og menneskelige interesser bliver inddraget og respekteret i beslutningsprocesserne.
 • Ansvarlighed og dedikation: Opgaver udføres, fordi det er det rigtige at gøre, med vægt på at yde før man nyder. Lederen er ansvarlig, dedikeret og loyal.

Antagelser

 • Grundighed frem for hast: Det anses for vigtigere at udføre opgaver ordentligt og med høj kvalitet end at få dem gjort hurtigt.
 • Konsensus som grundlag: Lederen mener, at de bedste beslutninger træffes gennem konsensus og samarbejde.
 • Nødvendigheden af regler og strukturer: Regler og forskrifter anses for nødvendige for at sikre kvalitet og orden i arbejdet.
 • Vigtigheden af menneskelige aspekter: Personlige og menneskelige interesser betragtes som centrale og skal inddrages i arbejdsprocessen.
 • Ansvar og loyalitet: Ansvarlighed, dedikation og loyalitet anses for at være fundamentet for godt lederskab.

Adfærd der fejres

 • Kvalitetsarbejde: Fejring af arbejde, der er udført ordentligt og med høj kvalitet, er centralt for lederen.
 • Konsensusbaserede beslutninger: Succeser opnået gennem samarbejde og konsensus fejres som vigtige milepæle.
 • Regeloverholdelse: Korrekt og præcis overholdelse af regler og forskrifter værdsættes højt.
 • Involvering af menneskelige hensyn: Beslutninger og handlinger, der tager hensyn til personlige og menneskelige interesser, bliver anerkendt og fejret.
 • Ansvarlighed og loyalitet: Dedikerede og ansvarlige handlinger samt resultater fejres, og loyalitet overfor teamet og organisationen anerkendes som værdifuldt.

Profilen med B2 (Enneagram Type 2)

Ved at kombinere profil (B) og profil (2) står vi med en samlet profil, der ønsker at at gøre tingene ordentligt, af høj kvalitet, med konsensus fra alle deltagere, følge regler og forskrifter, inddrage personlige og menneskelige interesser, gøre tingene fordi man bør gøre det, yde før man nyder og tage tingene ansvarligt, dedikeret og loyalt. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at se positivt på situationen, få det bedste ud af tingene, ordne tingene i mindelighed og ikke tage det hele så tungt. Livet er for kort til konflikter og det handler om at komme videre uden at fortabe sig i det negative eller problematiske.

En leder med denne B2 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Kvalitet og grundighed: Lederen prioriterer at udføre opgaver ordentligt og med høj kvalitet. Arbejdet skal være korrekt og grundigt.
 • Konsensus og samarbejde: Beslutninger træffes ved at inddrage alle deltagere og opnå enighed. Samarbejde og fællesskab er centralt.
 • Personlige og menneskelige hensyn: Personlige og menneskelige interesser inddrages og respekteres i beslutningsprocesserne.
 • Ansvarlighed og dedikation: Opgaver udføres, fordi det er det rigtige at gøre, med vægt på at yde før man nyder. Lederen er ansvarlig, dedikeret og loyal.
 • Harmoni og konfliktløsning: Lederen lægger vægt på at løse tingene i mindelighed, undgå konflikter og skabe et positivt arbejdsmiljø.

Antagelser

 • Grundighed frem for hast: Det anses for vigtigere at udføre opgaver ordentligt og med høj kvalitet end at få dem gjort hurtigt.
 • Konsensus som grundlag: Lederen mener, at de bedste beslutninger træffes gennem konsensus og samarbejde.
 • Vigtigheden af menneskelige aspekter: Personlige og menneskelige interesser betragtes som centrale og skal inddrages i arbejdsprocessen.
 • Ansvar og loyalitet: Ansvarlighed, dedikation og loyalitet anses for at være fundamentet for godt lederskab.
 • Positiv tilgang under pres: Når tingene går stærkt, anses en positiv og optimistisk tilgang for at være den bedste måde at håndtere udfordringer på.

Adfærd der fejres

 • Kvalitetsarbejde: Fejring af arbejde, der er udført ordentligt og med høj kvalitet, er centralt for lederen.
 • Konsensusbaserede beslutninger: Succeser opnået gennem samarbejde og enighed fejres som vigtige milepæle.
 • Involvering af menneskelige hensyn: Beslutninger og handlinger, der tager hensyn til personlige og menneskelige interesser, bliver anerkendt og fejret.
 • Ansvarlighed og loyalitet: Dedikerede og ansvarlige handlinger samt resultater fejres, og loyalitet overfor teamet og organisationen anerkendes som værdifuldt.
 • Harmonisk samarbejde: Succesfuldt samarbejde og konfliktfri interaktioner bliver anerkendt og værdsat.

Profilen med B3 (Enneagram Type 6)

Ved at kombinere profil (B) og profil (3) står vi med en samlet profil, der ønsker at at gøre tingene ordentligt, af høj kvalitet, med konsensus fra alle deltagere, følge regler og forskrifter, inddrage personlige og menneskelige interesser, gøre tingene fordi man bør gøre det, yde før man nyder og tage tingene ansvarligt, dedikeret og loyalt. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at engagere sig med sine følelser og reaktioner, være ægte og udtryksfuld, få luft for sine frustrationer, udfordre eller teste sine omgivelser og få en fornemmelse af om de andre står ved deres holdninger, er ægte og mennesker man i bund og grund kan stole på.

En leder med denne B3 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Kvalitet og grundighed: Lederen prioriterer at udføre opgaver ordentligt og med høj kvalitet. Arbejdet skal være korrekt og grundigt.
 • Regeloverholdelse: Det er vigtigt for lederen at følge regler og forskrifter nøje, med en stærk respekt for strukturer og procedurer.
 • Ansvarlighed og dedikation: Opgaver udføres, fordi det er det rigtige at gøre, med vægt på at yde før man nyder. Lederen er ansvarlig, dedikeret og loyal.
 • Ægthed og følelsesmæssigt engagement: Lederen engagerer sig følelsesmæssigt i arbejdet og situationerne, og værdsætter ægte og udtryksfuld interaktion.
 • Tillid og autenticitet: Det er vigtigt for lederen at udfordre omgivelserne for at sikre ægthed og troværdighed. Tillid til teamet og omgivelserne er central.

Antagelser

 • Grundighed frem for hast: Det anses for vigtigere at udføre opgaver ordentligt og med høj kvalitet end at få dem gjort hurtigt.
 • Konsensus som grundlag: Lederen mener, at de bedste beslutninger træffes gennem konsensus og samarbejde.
 • Nødvendigheden af regler og strukturer: Regler og forskrifter anses for nødvendige for at sikre kvalitet og orden i arbejdet.
 • Ansvar og loyalitet: Ansvarlighed, dedikation og loyalitet anses for at være fundamentet for godt lederskab.
 • Test og tillid: Det anses for nødvendigt at udfordre og teste omgivelserne for at sikre, at folk står ved deres holdninger og er pålidelige.

Adfærd der fejres

 • Kvalitetsarbejde: Fejring af arbejde, der er udført ordentligt og med høj kvalitet, er centralt for lederen.
 • Regeloverholdelse: Korrekt og præcis overholdelse af regler og forskrifter værdsættes højt.
 • Ansvarlighed og loyalitet: Dedikerede og ansvarlige handlinger samt resultater fejres, og loyalitet overfor teamet og organisationen anerkendes som værdifuldt.
 • Ægte følelsesmæssige udtryk: Ægte og udtryksfulde interaktioner, hvor følelser får lov til at komme til udtryk, anerkendes som vigtige.
 • Tillid og autenticitet i teamet: Succeser, hvor teamet viser sig at være troværdige og autentiske, bliver anerkendt og værdsat.

Profilen med C1 (Enneagram Type 5)

Ved at kombinere profil (C) og profil (1) står vi med en samlet profil, der ønsker at gøre tingene på en vis, skøn og helhedsorienteret måde, tænke tingene godt igennem, inddrage sin personlige viden om det faglige, mennesket og helheden, tage sig god tid til at få hele sig selv med og at dele af løsningen. Hellere være i processen end fremskønne eller forhaste sig til resultaterne. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at tænke rationelt, forhold sig nøgternt og objektivt, lave tydelige aftaler og forholde sig afklaret til hvad problemer i grunden er, og så få løst selve problemet eller udfordringerne uden for mange følelser eller udenoms snak.

En leder med denne C1 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Helhedsorientering og æstetik: Lederen lægger vægt på at udføre opgaver på en smuk og holistisk måde. Der er en stærk præference for at tænke tingene grundigt igennem og skabe løsninger, der tager højde for hele konteksten.
 • Personlig og faglig indsigt: Beslutninger baseres på dyb personlig viden om det faglige, menneskelige aspekter og helheden. Lederen inddrager sin egen erfaring og viden i processen.
 • Grundighed og omhu: Der tages god tid til at få alle aspekter med, og lederen værdsætter processen frem for hurtige resultater.
 • Rationel problemløsning: Ved udfordringer er det vigtigt for lederen at tænke rationelt og objektivt. Følelser holdes på et minimum, og fokus er på klare aftaler og praktiske løsninger.
 • Tydelig kommunikation: Lederen prioriterer at lave tydelige aftaler og sikre, at alle er afklaret omkring, hvad problemerne egentlig er.

Antagelser

 • Helheden frem for hast: Det anses for vigtigere at skabe helhedsorienterede og velovervejede løsninger end at opnå hurtige resultater.
 • Processen frem for resultatet: Lederen mener, at værdien ligger i selve processen og ikke kun i det endelige resultat.
 • Indsigt og erfaring er centrale: Personlig og faglig indsigt betragtes som afgørende for at træffe gode beslutninger.
 • Rationel tilgang under pres: Ved pres eller udfordringer anses en rationel og objektiv tilgang for at være den mest effektive måde at løse problemer på.
 • Klarhed og objektivitet i problemløsning: Tydelige aftaler og en afklaret tilgang til problemer anses for nødvendige for at finde gode løsninger.

Adfærd der fejres

 • Helhedsorienterede løsninger: Fejring af løsninger, der tager højde for hele konteksten og er skabt med omhu og æstetik.
 • Grundige processer: Anerkendelse af processer, hvor der er taget god tid til at overveje alle relevante aspekter.
 • Personlig og faglig indsigt: Fejring af beslutninger og løsninger, der bygger på dyb personlig viden og erfaring.
 • Rationel problemløsning: Succeser, hvor problemer er blevet løst på en rationel og objektiv måde, fejres som vigtige milepæle.
 • Tydelig kommunikation: Anerkendelse af klare og tydelige aftaler, der skaber afklaring og sikrer, at alle ved, hvad der forventes.

Profilen med C2 (Enneagram Type 9)

Ved at kombinere profil (C) og profil (2) står vi med en samlet profil, der ønsker at gøre tingene på en vis, skøn og helhedsorienteret måde, tænke tingene godt igennem, inddrage sin personlige viden om det faglige, mennesket og helheden, tage sig god tid til at få hele sig selv med og at dele af løsningen. Hellere være i processen end fremskønne eller forhaste sig til resultaterne. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at se positivt på situationen, få det bedste ud af tingene, ordne tingene i mindelighed og ikke tage det hele så tungt. Livet er for kort til konflikter og det handler om at komme videre uden at fortabe sig i det negative eller problematiske.

En leder med denne C2 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Helhedsorientering og æstetik: Lederen prioriterer at udføre opgaver på en smuk og holistisk måde. Der er en stærk præference for at tænke tingene grundigt igennem og skabe løsninger, der tager højde for hele konteksten.
 • Personlig og faglig indsigt: Beslutninger baseres på dyb personlig viden om det faglige, menneskelige aspekter og helheden. Lederen inddrager sin egen erfaring og viden i processen.
 • Grundighed og omhu: Der tages god tid til at overveje alle aspekter, og lederen værdsætter processen frem for hurtige resultater.
 • Optimisme og positivitet: Ved udfordringer er det vigtigt for lederen at bevare en positiv indstilling og få det bedste ud af situationen.
 • Harmoni og konfliktløsning: Lederen lægger vægt på at løse tingene i mindelighed, undgå konflikter og skabe et positivt arbejdsmiljø.

Antagelser

 • Helheden frem for hast: Det anses for vigtigere at skabe helhedsorienterede og velovervejede løsninger end at opnå hurtige resultater.
 • Processen frem for resultatet: Lederen mener, at værdien ligger i selve processen og ikke kun i det endelige resultat.
 • Indsigt og erfaring er centrale: Personlig og faglig indsigt betragtes som afgørende for at træffe gode beslutninger.
 • Positiv tilgang under pres: Ved udfordringer anses en positiv og optimistisk tilgang for at være den bedste måde at håndtere situationen på.
 • Minimering af konflikter: Konflikter bør undgås, og løsninger skal findes på en harmonisk og konstruktiv måde.

Adfærd der fejres

 • Helhedsorienterede løsninger: Fejring af løsninger, der tager højde for hele konteksten og er skabt med omhu og æstetik.
 • Grundige processer: Anerkendelse af processer, hvor der er taget god tid til at overveje alle relevante aspekter.
 • Personlig og faglig indsigt: Fejring af beslutninger og løsninger, der bygger på dyb personlig viden og erfaring.
 • Positiv problemløsning: Succeser, hvor problemer er blevet løst på en positiv og konstruktiv måde, fejres som vigtige milepæle.
 • Harmonisk samarbejde: Anerkendelse af konfliktfri og harmonisk interaktion i teamet værdsættes højt.

Profilen med C3 (Enneagram Type 4)

Ved at kombinere profil (C) og profil (3) står vi med en samlet profil, der ønsker at gøre tingene på en vis, skøn og helhedsorienteret måde, tænke tingene godt igennem, inddrage sin personlige viden om det faglige, mennesket og helheden, tage sig god tid til at få hele sig selv med og at dele af løsningen. Hellere være i processen end fremskønne eller forhaste sig til resultaterne. Samtidig med at når tingene går stærkt og der opstår udfordringer har brug for at engagere sig med sine følelser og reaktioner, være ægte og udtryksfuld, få luft for sine frustrationer, udfordre eller teste sine omgivelser og få en fornemmelse af om de andre står ved deres holdninger, er ægte og mennesker man i bund og grund kan stole på.

En leder med denne C3 profil vil kunne beskrives på følgende måde:

Værdier

 • Helhedsorientering og æstetik: Lederen prioriterer at udføre opgaver på en smuk og holistisk måde. Der er en stærk præference for at tænke tingene grundigt igennem og skabe løsninger, der tager højde for hele konteksten.
 • Personlig og faglig indsigt: Beslutninger baseres på dyb personlig viden om det faglige, menneskelige aspekter og helheden. Lederen inddrager sin egen erfaring og viden i processen.
 • Grundighed og omhu: Der tages god tid til at overveje alle aspekter, og lederen værdsætter processen frem for hurtige resultater.
 • Følelsesmæssigt engagement og ægthed: Ved udfordringer er det vigtigt for lederen at engagere sig følelsesmæssigt, være ægte og udtryksfuld.
 • Autenticitet og tillid: Lederen lægger vægt på at udfordre omgivelserne for at sikre ægthed og troværdighed, og opbygger tillid gennem ærlige og direkte interaktioner.

Antagelser

 • Helheden frem for hast: Det anses for vigtigere at skabe helhedsorienterede og velovervejede løsninger end at opnå hurtige resultater.
 • Processen frem for resultatet: Lederen mener, at værdien ligger i selve processen og ikke kun i det endelige resultat.
 • Indsigt og erfaring er centrale: Personlig og faglig indsigt betragtes som afgørende for at træffe gode beslutninger.
 • Følelsesmæssigt engagement: Ægte følelsesmæssigt engagement og udtryk anses for vigtige for at skabe tillid og autenticitet i teamet.
 • Test og tillid: Det anses for nødvendigt at udfordre og teste omgivelserne for at sikre, at folk står ved deres holdninger og er pålidelige.

Adfærd der fejres

 • Helhedsorienterede løsninger: Fejring af løsninger, der tager højde for hele konteksten og er skabt med omhu og æstetik.
 • Grundige processer: Anerkendelse af processer, hvor der er taget god tid til at overveje alle relevante aspekter.
 • Personlig og faglig indsigt: Fejring af beslutninger og løsninger, der bygger på dyb personlig viden og erfaring.
 • Ægte følelsesmæssige udtryk: Fejring af ægte og udtryksfulde interaktioner, hvor følelser får lov til at komme til udtryk, anerkendes som vigtige.
 • Tillid og autenticitet i teamet: Succeser, hvor teamet viser sig at være troværdige og autentiske, bliver anerkendt og værdsat.

Links

Skal du med til workshoppen omkring Ledelse og Teamudvikling?

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 1

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 2

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 3

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 4

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 5

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 6

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 7

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 8

Læs den fulde beskrivelse af Enneagram Type 9

Læs mere om triaderne i Enneagrammet

Relaterede artikler