Kernekompetencer og pres - THINK ABOUT IT

Opdag hvordan kernekompetencer påvirker teamudvikling, pres og motivation, og hvordan de kan forvrænges under pres.

Kernekompetencer er de unikke evner og færdigheder en person eller en organisation besidder, og som adskiller dem fra andre. De opstår gennem en kombination af personlighed, motivationsprofil og erfaringer.

Når jeg inddrager dette emnet i teamudvikling, betegner jeg ofte kernekompetencerne som folks “mellemnavn”. Altså en kvalitet som ens nærmeste venner og familie kender til, og som nærmest “definerer” os. Blandt vores nære venner og familie vil der sikkert være den Ordentlige, Pragmatiske, Handlingsorienterede eller Grundige.

Vores kernekompetencer udvikles på fundamentet af vores motivationsprofil, samt det vi ønsker at opnå og det vi søger at undgå i livet. Vi bliver også bedre og bedre til at anvende vores kernekompetencer, og det giver os ofte glæde at anvende dem.

Psykologisk og emotionelt pres refererer til den mentale og følelsesmæssige belastning en person kan opleve. Pres kan opstå fra forskellige kilder, såsom arbejdskrav, personlige forventninger og eksterne faktorer. Vi kan blive presset af, at vi tror bestemte opgaver skal løses på en bestemt måde eller til et bestemt tid, også selvom denne antagelse er forkert.

Psykologisk og emotionel balance handler om at have en sund tilstand af velvære og trivsel. Ubalance opstår, når der er en manglende harmoni eller overbelastning af mentale og følelsesmæssige ressourcer. Når vi er i ubalance, kommer vi til at anvende vores kernekompetencer på en ubalanceret eller overdreven måde, der også er irriterende for andre.

Når vi anvender vores kernekompetencer på en ubalanceret måde, kan det resultere i ineffektivitet, stress og manglende trivsel. Det er ofte vanskeligt selv at opdage, når vi anvender vores kernekompetencer på en ubalanceret måde alene af den grund, at det er det bedste vi kan når vi er under pres, samtidig med at vi har en god oplevelse, når vi anvender kompetencerne.

Balanceret og ubalanceret udgave af udvalgte kernekomptencer

Færdighed

Positiv Udgave

Negativ Udgave (Overdreven)

Proaktivitet

Personen tager initiativ, forudser potentielle udfordringer og agerer for at løse disse, før de bliver til problemer. Dette fører til en kultur af forberedelse og forebyggelse, hvor problemer ofte løses, før de opstår.

Overdreven proaktivitet kan føre til, at man agerer forhastet uden fuldstændig information eller nødvendig refleksion, hvilket kan resultere i upassende eller ineffektive løsninger.

Lyttende

En person, der praktiserer aktiv lytning, viser ægte interesse for og forståelse af andre menneskers perspektiver, hvilket fremmer åben kommunikation og tillid.

Når lytning bliver overdreven, kan det resultere i mangel på egne bidrag til samtaler eller beslutninger, hvilket kan give indtryk af usikkerhed eller mangel på lederskab.

Empatisk

Empati indebærer en dyb følelsesmæssig forståelse og deling af andres oplevelser, hvilket skaber stærke, støttende relationer og en følelse af fællesskab.

Overdreven empati kan føre til følelsesmæssig udmattelse eller svækkelse af ens egen dømmekraft, idet man bliver for involveret i andres problemer.

Ordentlig

Denne færdighed omfatter nøjagtighed og opmærksomhed på detaljer i arbejdet, hvilket sikrer høj kvalitet og pålidelighed.

Perfektionisme som følge af overdreven ordentlighed kan føre til unødvendig tidsforbrug på opgaver, beslutningslammelse og stress.

Grundig

Indebærer en dybdegående analyse og omhyggelig overvejelse af alle aspekter ved en opgave eller situation, hvilket fører til velinformerede beslutninger.

Overdreven grundighed kan resultere i “analyse-paralyse”, hvor beslutningstagning bliver forsinket på grund af overvejelse af for mange detaljer.

Pragmatisk

Pragmatisme fokuserer på at finde praktiske og realistiske løsninger, der fungerer effektivt i den virkelige verden.

En overdreven pragmatisk tilgang kan føre til kortsigtede løsninger, der ignorerer større visioner eller dybere værdier, hvilket kan kompromittere langsigtede mål.

Det kræver nærvær, trygge og tillidsfulde relationer samt selvindsigt at opdage, når man er i ubalance. Det er dog muligt at optræne, og denne færdighed til at genetablere balancen er formodentlig den mest centrale, essentielle og værdifulde færdighedstræning der indgår i de teamudviklingsopgaver jeg påtager mig.

I forbindelse med teamudvikling kan arbejdet med at genfinde balancen være et fælles mål for teamet at samarbejde omkring, samtidig med at det vil styrke den gode kommunikation og motivation.

Hvorfor er det vigtigt at vide som leder?

Forbedret Selvindsigt

En leder, der forstår, hvordan pres påvirker deres egen adfærd og brug af kernekompetencer, kan bedre regulere deres reaktioner og undgå at falde i fælden med overdrevne eller ubalancerede reaktioner. Dette fører til mere effektiv selvledelse, især i stressende situationer. Ved at være opmærksom på egne styrker og svagheder under pres, kan ledere også identificere områder, hvor de kan udvikle sig og forbedre deres evner. Dette kan omfatte at søge efter læring og udviklingsmuligheder, deltage i træning eller coaching, og være åben for feedback og selvrefleksion.

Ved at investere i deres egen personlige og faglige udvikling kan ledere styrke deres evne til at håndtere pres og lede med succes. Det er samtidig en nyttig strategi, når man som leder ønsker at gå forrest og være rollemodel med hensyn til ledelse, selvledelse og teamånd.

Øget empati og forståelse

En forståelse for, hvordan stress påvirker forskellige mennesker på forskellige måder, kan hjælpe ledere med at udvise større empati og tilpasse deres ledelsesstil for at imødekomme medarbejdernes individuelle behov. Dette kan forbedre relationer, styrke samarbejde og performance samt øge medarbejdertilfredsheden. Ved at være opmærksom på medarbejdernes mentale og følelsesmæssige velbefindende, kan ledere skabe et støttende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og yder deres bedste. Dette kan omfatte at tilbyde fleksible arbejdsordninger, opmuntre til selvpleje og stresshåndteringsaktiviteter, og etablere en åben kommunikationskanal, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at dele deres udfordringer og behov.

Ved at prioritere medarbejdernes trivsel og velvære kan ledere opbygge et stærkt og engageret team, der er motiveret til at nå fælles mål. Når vi bliver set, hørt og mødt af andre mennesker, bygger vi både selvværd og større tiltro til at vi lykkes med vores opgaver. Hvis vi kan blive mødt i vores overforbrug af vores kernekompetencer og møde forståelse for, at dette overforbrug kommer fra et positivt sted om fx at komme i mål, gøre tingene ordentligt eller være et godt menneske, så vil tilliden og trygheden stige endnu mere.

Forbedret Konflikthåndtering

Når en leder forstår, at mange konflikter kan stamme fra stressrelaterede forvrængninger af kernekompetencer, kan de tilgå konflikter med en dybere indsigt og en mere konstruktiv tilgang. Dette kan føre til mere effektive løsninger og mindre skadelig friktion i teamet. Ved at være lydhør over for forskellige perspektiver, og ved at facilitere dialog og samarbejde, kan ledere hjælpe med at løse konflikter på en måde, der fremmer forsoning og gensidig forståelse. Dette kan omfatte at etablere klare kommunikationskanaler, tilskynde til åben og ærlig dialog og implementere konfliktløsningsstrategier, såsom mediation eller konfliktmægling.

Ved at skabe et miljø, hvor konflikter håndteres konstruktivt og respektfuldt, kan ledere bidrage til at opretholde et harmonisk og produktivt arbejdsmiljø. Mange konflikter kan fanges før de udvikler sig til kriser, og det er min erfaring at denne tidlige konflikthåndtering ofte udvikler sig til læring og en gensidig forståelse for at vi blot motiveres forskelligt, og dermed ønsker at anvende vores individuelle kernekompetencer.

Relationen til Enneagrammet

Hvis du kender til Enneagrammet og ønsker at anvende Enneagrammet i forbindelse med teamudvikling, vil du opdage at alle motivationsprofilerne i Enneagrammet motiveres individuelt og på en typisk måde. Det at udleve sine kernekompetencer, hører tæt sammen med beskrivelse af de 9 profiler i Enneagrammet.

Enneagrammet rummer endvidere anbefalinger til, hvordan vi hver især kan balancere overforbruget af vores kernekompetencer, og forstå baggrunden for at vi skaber dette overforbrug under pres. Hver af de 9 profiler har hver deres kernekompetencer, der både kan udleves på en balanceret og en ubalanceret måde. Herunder er en kort oversigt over profilernes kerne kompetencer.

Enneagram Profil 1

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 1, er følgende:

 • Viser vejen frem for, hvordan man er et godt og ordentligt menneske.
 • Udviser høj integritet, høje standarder og høj moral og etik.
 • Bidrager til retfærdighed, korrekthed og idealisme.

Enneagram Profil 2

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 2, er følgende:

 • Tjekker ind hos andre for at høre, om de er ok, og om der er noget, som man kan hjælpe til med.
 • Ønsker at være forbundet, være i relationer, betyde noget for hinanden. Kender til vigtigheden ved at være i relation med sig selv og andre mennesker.
 • Er opmærksom på andre, tager sig af andre og rækker ud med venlighed og omsorg.
 • Vil gerne gøre en forskel for andre af et godt hjerte. Ønsker ikke at modtage noget til gengæld.

Enneagram Profil 3

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 3, er følgende:

 • Skaber, konstruerer, udfører og gennemføre opgaver til gavn for andre.
 • Følger sit hjerte, kald, passion eller længsel med ihærdighed, effektivitet, målrettethed og i relation med sine omgivelser.
 • Udlever gennem sin ”being” sin ”doing”. Lægger sjæl og nærvær i opgaver – lige fra det at lave mad til at drive internationale virksomheder.

Enneagram Profil 4

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 4, er følgende:

 • Er menneske på godt og ondt og kan være der for andre, når livet bliver tungt.
 • Betages af skønheden, det unikke, det originale og det, som får hjertet til at synge af lykke eller smerte.
 • Anvender sin menneskelige intuition og sanselighed til at være i relation med det ægte og virkelige.

Enneagram Profil 5

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 5, er følgende:

 • Fordyber sig, fokuserer, studerer og specialiserer sig.
 • Forsøger at finde sandheden om et givent emne, og ønsker at forstå hvordan tingene hænger sammen og kende til netop der, der åbner op for det som er svært at se, forstå eller finde.
 • Omsætter sin viden og erfaring i praksis – gerne gennem leg eller kreative formidlingsmåder.

Enneagram Profil 6

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 6, er følgende:

 • Vil gerne tage lederskab og guide os den sikre vej mod et meningsfuldt mål.
 • Træder ind i netop de udfordringer, der eksisterer, og tager lederskabet.
 • Ved, hvad man kan have tillid til, og hvordan finder vi vejen frem. Går forrest.
 • Bidrager til tryghed, stabilitet og forudsigelighed.

Enneagram Profil 7

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 7, er følgende:

 • Optimistisk og finder muligheder i alt.
 • Udviser dyb taknemmelighed for det, som er. Nyder festen i at være i live.
 • Inspirerer os til at fremkalde til bedste i os selv.
 • Oplever livet i alle dets aspekter.

Enneagram Profil 8

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 8, er følgende:

 • Udtrykker sin naturlige kraft, styrke og energi.
 • Forbinder sig med naturen, det naturlige, det simple, det utildækkede og det sanselige.
 • Træder uden tøven direkte ind i kampen.
 • Påtager sig dedikeret byrden eller ansvaret.

Enneagram Profil 9

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram Profil 9, er følgende:

 • Går en tur i andres sko og oplever verden fra andres perspektiv.
 • Er rolig, venlig og imødekommende og byder alle velkommen.
 • Søger at få det hele til at passe sammen og falde på plads.
 • Er som en alkymist – får tingene til at smelte sammen.

Links

Relaterede artikler