Typernes samarbejde med MBTI, JTI, DiSC, Insights og Enneagrammet

Jeg får ofte dette spørgsmål, når jeg underviser i Enneagrammet, og det handler i bund og grund om, hvordan man får det bedste samspil og sammenhold i teamet. Men hvordan arbejder med bedst med begrebet ’typer’ og hvordan påvirker ’en type’ samspillet og sammenholdet i dynamikken i teamet?

Der findes flere forskellige værktøjer til at finde og beskrive en ’type’. Nogle værktøjer arbejder med en præference-tilgang baseret på Carl Jung. Dette gælder fx MBTI, JTI, Insights og DiSC, der har den fordel, at de forskellige typer har hver deres præferencer inden for en række bestemte kategorier, der så kan afstemmes med opgaveløsning, kommunikation, lederskab etc. Dette gør det muligt at ’placere’ bestemte typer til at løse bestemte arbejdsopgaver samtidig med, at det er muligt at ’spå om’ de eventuelle udfordringer bestemte typer har indbyrdes i forbindelse med måden opgaverne bliver løst på, måden der kommunikeres på etc.

(Klik her for at læse mere om Enneagrammet og Teams)

Det er modenhed og erfaring der gør forskellen

En anden tilgang end præference-tilgangen er personligheds-tilgangen, der ikke arbejder med dualistiske arketypiske præferencer som indadvendt/udadvendt, tænke/føle, intuitiv/sanse etc. Her er der mere tale om en Freudiansk tilgang, hvor man taler om at ens personlighed rummer en række menneskelige kvaliteter, som kan benyttes mere eller mindre i balance. Da man samtidig antager, at vores personlighed er skabt for at vi undgår oplevelsen af ubehag, smerte, tab eller sorg, vil styrken af vores personlighed stige jo mere stress og pres vi befinder os i. Det er derfor ikke muligt, som i de præference-baserede værktøjer at beskrive, hvilke typer, der arbejder bedst sammen, fordi det med en personligheds-tilgang mere handler om, hvor meget den enkelte team-deltager er i stand til at navigere problemfrit i stressede eller pressede situationer. Jo mindre erfaring og modenhed en kollega har med at håndtere stress og pres, jo vanskeligere er det at arbejde sammen med vedkommende, uanset kollegaens type eller typerne omkring den stressede eller pressede kollega.

Et værktøj, der hører til personligheds-tilgangen er Enneagrammet, og jeg har i mere end to årtier anvendt Enneagrammet i min træning og udvikling af teams. Jeg startede oprindeligt med at anvende præference-tilgangen, og en kombination mellem disse to værktøjer giver en meget indsigtsfuld dynamik. Præference-tilgangen er lettere at arbejde med, da det ofte er muligt at ’få udlagt sin type’, hvor personligheds-tilgangen kræver, at teamdeltagere investerer tid i at opdage sin egen personlighed.

Er MBTI, DiSC eller Insights bedre end Enneagrammet?

Det er ikke muligt at sammenligne MBTI, DiSC eller Insigths med Enneagrammet, da de arbejder med to forskellige tilgange til ’typer’. Der er lavet en del undersøgelse for at matche bestemte profiler fra de Jung-baserede profiler med de Freudianske profiler, og nogle sammenfald er fundet mellem typerne, mens andre profiler ikke kan matches op imod hinanden.

Ifølge Don Richard Riso og Russ Hudson fra The Enneagram Institute findes der følgende match mellem typerne i Enneagrammet og dele af de Jungianske dimensioner.

Type 1     Ekstrovert Tænkning

Type 2     Ekstrovert Følen

Type 3     har ikke noget match

Type 4     Introvert Intuition

Type 5     Introvert Tænkning

Type 6     Introvert Følen

Type 7     Ekstrovert Sansning

Type 8    Ekstrovert Intution

Type 9     Introvert Sansning

Kilde: Don Richard Riso og Russ Hudson (1996) Personality Types

Dette er naturligvis ikke en 1-1 sammenligning, men et forsøg på at finde lighedspunkter mellem visse dele af MBTI og visse dele af Enneagrammet. Igen er det min erfaring at en kombination af fx MBTI og Enneagrammet kan være nyttigt, men man ønsker flere vinduer ind til teamarbejdet. Det er også min erfaring, at man har svært ved at huske hvad ens MBTI type egentlig står for, hvor de der arbejder med sin type i Enneagrammet, aldrig glemmer dens betydning. Igen en forskel på et reference-system og et personligheds-system.

Enneagrammet og teamdynamik

Hvis du ønsker at anvende Enneagrammet til udvikling af dit team, gennemgår teamet som regel en række faser for teamudviklingen.

Den første fase handler om at lære begreberne omkring typer, hvorfor en type udvikles, sammenhænge mellem selvfortællinger og adfærd, samt hvordan pres og forandringer påvirker vores måde at handle, føle og tænke på. Denne fase er ofte inspirerende og lærerig, idet man får en dybere indsigt i, hvordan vi som mennesker bliver ’bygget’ rent psykologisk, samt hvordan vi forsøger at yde vores allerbedste i situationer med fx pres eller forandringer.

(Klik her for at tage den gratis Enneagram-test)

Den anden fase handler om at finde sin plads i Enneagrammet. Da Enneagrammet som tidligere nævnt bygger på den enkeltes selvindsigt, kan man sagtens opleve at finde sig selv i mere end én type. Det er helt naturligt, idet vi rummer alle ni Enneagram-typer, og hver type blot er én af mange beskrivelser på et tankesæt om hvordan man bedst opfører sig, føler og tænker. Hver type rummer således en række antagelser om, hvordan man skal håndtere opgaver, feedback, kriser, pres, lederrollen, parforholdet etc. og disse antagelser bliver mere og mere ’firkantede’ jo mere vi udfordres på netop vores antagelser. Denne fase med selvindsigt er en proces i at opdage sine egne mønstre, og stå ved det man opdager. Ved at lære om de ni typer opnår man også en større rummelighed overfor andre og deres måde at betragte tingene på, man lærer at give slip på at tage tingene personligt, og begynder at påskønne andres forskellige måder at gribe tingene an på. Denne rummelighed og accept af forskelligheder er i sig selv en fantastisk måde at lave teambuildning på, da vi begynder at forstå hinanden bedre.

Den tredje fase handler om at øve sig på at udvikle eller skærpe sine færdigheder, så de kan sættes i spil med rette timing. Hos THINK ABOUT IT kalder vi denne fase for ’learning while working’, fordi det er i hverdagen vi skal træne vores timing. De to første faser foregår som regel i et regi af kursus eller workshop, men den tredje fase sker i samspillet med de øvrige medlemmer af teamet. Denne tredje fase styrker færdigheder som fx feedback, læring, kommunikation og timing.

Den fjerde fase handler om, at teamet som helhed bygger nye færdigheder sammen, så teamet styrker evnen til at inkludere hinandens forskelligheder, styrke sammenholdet, tilliden og trygheden samt træde ind i de forandringer sammen, som måtte påvirke teamet. Denne fase foregår både som kursus og workshop samt som ’learning while working’.

Den femte fase handler om at onboarde nye medlemmer af teamet, bygge videre på de erfaringer man har gjort sig med det personlige lederskab, samt sikre at alle har en praksis for selv-observation og selv-korrektion. Dette er også en fase, der er en blanding mellem kurser og workshop samt det, at praktisere sine indsigter i hverdagen gennem ’learning while working’

Enneagram-typer arbejder bedst sammen

Der findes i alt 45 kombinationer af typerne i Enneagrammet, der har hver deres unikke udtryk både på den ’gode dag’ og den ’dårlige dag’. Når det hele fungerer og samarbejdet er inspirerende, vil hver af de 45 typepar spille hinanden gode og fremhæve hinandens menneskelige kvaliteter. Når det ikke fungerer, har hver af de 45 typepar en helt særlig måde at gå hinanden på nerverne på. I bogen ’Enneagrammet og typernes indbyrdes relationer’ kan du læse mere om disse 45 kombinationer, og i praksis er der ikke bestemte typer, der fungerer bedre sammen, men de personer der nu måtte arbejde sammen, kan lære at håndtere den indbyrdes dynamik.

(Klik her og læs om de 9 typer i Enneagrammet)

Enneagramtyperne og bestemte arbejdsopgaver

Man kan dog sige noget om, hvilke opgaver der giver mere positiv energi til bestemte typer. Sådanne opgaver kan deles op i tre grupper, som hver især tiltaler bestemte typer mere end andre.

Den opsøgende og handlingsorienterede gruppe står for fremdrift, beslutninger, handling, autonomi og igangsættelse. De søger at gøre tingene hurtigere, bedre og større end fx konkurrenterne. Tendensen er at Type 3, Type 7 og Type 8 vil være tiltrukket af denne energi, hvis de altså får lov til at være med, der hvor beslutningerne bliver truffet.

Den pligttro og ansvarsfulde gruppe står for ordentlighed, grundighed, fremsynethed, planlægning og teamfokus. De søger at efterleve de aftalte standarder for god kvalitet og kollegaskab. Tendensen er at Type 1, Type 2 og Type 6 vil være tiltrukket af denne energi, hvis de får tiden til at gøre tingene ordentligt, omsorgsfuldt og fornuftigt.

Den afventende og procesorienterede gruppe står for at tage sig tiden til at tage tingene ind, fornemme rigtigheden af tingene, forstå det hele i dybden, føle sig original, autentisk og engageret. De søger at skabe dybde, betydning, menneskelighed og helheder. Tendensen er at Type 4, Type 5 og Type 9 vil være tiltrukket af denne energi, hvis de kan få lov til at have et ’rum’ til fordybelse, hvor de ikke bliver invaderet med at skulle træffe beslutninger og handle før de er klar.

Derfor ville man godt kunne sige, at bestemte typer i Enneagrammet arbejder bedre sammen end andre typer, hvis man tager udgangspunkt i de opgaver der skal løses. Det gælder dog også her, at kolleger med større evne eller kapacitet til at håndtere pres og forandringer, vil have lettere med at arbejde sammen.

Enneagrammet og lederrollen

Fordi Enneagrammet anvender personligheds-tilgangen, vil magt påvirke, den måde Enneagrammet kommer til udtryk i lederrollen. Utallige studier viser, at magt påvirker den måde man opfører sig på, tænker og føler på. Der er udvalgte ting, man ikke behøver at gøre, og der er andre ting man kan tillade sig at gøre. Dette gælder også de mere ordentlige, etiske og moralske typer, der med en magt-rolle antager, at man kan eller skal være på en anden måde, end hvis man ikke havde en magt-rolle.

På grund af personligheds-tilgangen, vil magten blotlægge de impulser typen normalt holder tilbage i en professionel situation. Jeg har oplevet chefer, der relaterer sig til Type 1 (Den ordentlige, etiske, moralske og ansvarsfulde) være nedladende, fordømmende og irettesættende, chefer der relaterer sig til Type 2 (Den omsorgsfulde, guidende, støttende og hjælpende) være manipulerende, selvberettiget og bagtalende, og lederen der relaterer sig til Type 6 (Den grundige, fornuftige, teamorienterede og loyal) være modstræbende, mistroisk, kontrollerende og humørsvingende.

Jeg har fremhævet typerne 1, 2 og 6, der netop er det mest supporterende og som har en tendens til at sørge for alles bedste, og som også præges af den psykologi, som magt fremkalder eller trigger.

Enneagrammet er derfor en ekstremt nyttigt type-værktøj i forbindelse med leder-træning, idet de personlige vaner og mønstre i vores personlighed hurtigere end ellers kommer til udtryk, når vi indtræder i en rolle med magt. Og det er ikke udelukkende leder-rollen, som rummer ’magt’. Det gælder også skolelæreren i klasselokalet, hjernekirurgen på operationsstuen, apotekeren bag skranken, politibetjenten på gaden, kontrolløren i toget etc. hvor mange af rollerne har en indbygget service- eller samfundsnyttig funktion.

Links

Læs mere om baggrunden for Enneagrammet.

Læs mere om baggrunden for MBTI (klik her)

Læs mere om baggrunden for JTI (klik her)

Læs mere om baggrunden for DiSC (klik her)

Læs mere om baggrunden for Insights (klik her)

 

Relaterede artikler