Instinkter og Enneagrammet 1200x800 1

Instinkterne er begyndt at få mere og mere interesse, og på den Nordiske Enneagram Konference, der blev afholdt i Stockholm fra den 26. til 29. maj 2022, var der afsat en hel sektion til at gennemgå de forskellige perspektiver på Instinkterne, og der kunne deltagerne få en fornemmelse for de 3 store retninger, traditioner eller skoler.

Hvis du er nysgerrig på, hvad Instinkterne i Enneagrammet er og kan, så er det mit mål med denne artikel at gennemgå nogle af de perspektiver, der findes omkring Instinkterne. Uanset skole eller retning, så er alle enige om, at Instinkterne er drivkraft bagved typerne i Enneagrammet.

Det betyder, at Instinkterne kan betragtes som en slags energi, gnist eller tilskyndelse til handling, hvilket så udtrykkes gennem typerne. Der findes overordnet 3 forskellige Instinkter, som på dansk kaldes for overleve-instinktet, sexual-instinktet og social-instinktet.

Modtag gratis video om Instinkterne med Russ Hudson

Man taler endvidere om, at du kan have et primært Instinkt, et blindt Instinkt og et Instinkt, der i ”kraft” eller ”relevans” ligger midt i mellem.

Overleve Instinktet i Enneagrammet

Navnet ”overleve” er den direkte oversættelse af det engelsk ord ”selfpreserve”. Den engelske betegnelse er på en måde bedre end den danske, da den rummer de at ”preservere”, altså det at sørge for at noget holder, overlever, forbliver, bliver ved med at være her eller bæres videre til næste generation.

I bund og grund handler det om at skabe sig en sikker base i livet, hvorfra man kan udføre det i livet, som er vigtigt for én. Det kan være dit hjem eller dit sommerhus. Det kan være et værelse i hjemmet eller din bil eller motorcykel, altså et fysisk sted hvorfor du oplever at du har sikkerhed, trygheden, styrken, fleksibiliteten og ressourcerne til at gøre det som er vigtigt, udleve det som du er passioneret omkring og hvorfor du kan skabe værdi for andre.

Enneagrammet og de 3 Instinkter er den vitale kraft bag ved alle typerne i Enneagrammet.

Det der skal overleve er naturligvis ”dig”, dit fysiske dig, hvorfor det også handler om dit helbred, sin energi, dine finanser, din mulighed for at samle kræfter, restituere etc. Men det handler også om at passe på dine ting, dine penge og det som kan skabe tryghed og sikkerhed for dig.

Ser vi os omkring i verdenen, så forskellige kulturer have fokus på forskellige områder af overleve-Instinktet, hvor bolig, bil, penge, vand, land, dyr, redskaber etc. kan have fokus eller vigtighed for at skabe en følelse af vished, sikkerhed og ”overlevelse”.

Sexual Instinktet i Enneagrammet

Navnet ”sexual” har medført mange misforståelser, hvor kursister har troet, at Instinktet handler om at være interesseret i sex. Derudover er der mange Enneagram-undervisere, der ikke føler sig trygge ved at anvende et begreb, der rummer ordet sex. Derfor anvendes begrebet ”1-til-1” af en del undervisere, men det er på ingen måde det, som dette Instinkt står for. Det at forholde sig til nært til et andet menneske, hører under Social-Instinktet, der netop stod for udviklingen af indlevelse og medlevelse set med et evolutionært perspektiv.

Deltag på årets workshop med Russ Hudson om Instinkterne i Enneagrammet

Sexual-Instinktet handler om at fortabe sig i en passion, ambition, lyst, energi eller tilstand. Det er lysten til at overgive sig til en idé, person eller ting. Det kan være lysten til at fortabe dig i en mad-oplevelse, tage på Interrail alene, købe et smukt maleri (selvom du slet ikke har råd) eller engagere dig i noget væsentligt for en stund.

Det handler også om at tiltrække andre, føle at du bliver tiltrukket af andre eller en ide, at undersøge personer, perspektiver eller emner, fordybe dig og være ligeglad med konsekvenserne.

Dette Instinkt kommer naturligvis også til udtryk på forskellige vis i forskellige kulturer, hvor påklædning, kunst, arkitektur, skønhed, dekoration, sex/elskov/erotik, kønsroller etc. udtrykkes på forskellig vis.

Social Instinktet i Enneagrammet

Navnet ”social” handler ikke om at være social eller at kunne begå sig socialt. Dette Instinkt er fremelsket under evolutionen til at interessere sig for andre, knytte relationer, passe på hinanden, føle sig sikre sammen og skabe noget af værdi for andre sammen med andre. Mange har haft den opfattelse af netop sexual-Instinktet handlede at ønsket at være sammen med én enkelt person, hvorfor det blev kaldt for ”1-til1”, men netop dette behov ligger under det sociale Instinkt.

Social-Instinktet handler om at knytte relationer, skabe tillid, være der for hinanden, fornemme hvad der sker i grupper eller sociale sammenhænge, engagere sig i grupper, få andre med ind i grupper og på alle måder sørger for at stå sammen og være der for hinanden.

Instinkterne og Enneagrammet - En dybere forståelse af drivkraften bag ved typerne.

Det handler også om at bidrage og være lærende gennem leg og humor samt det at vi er der for hinanden. Den stamme, der for 30.000 år siden havde dette gen, kunne ”aftale” at nogle medlemmer af stamme drog ud for at jage, mens andre blev hjemme og passede på de yngste. Denne tillid og sammenhold, ville skabe en større mulighed for overlevelse end hos stammer, der ikke havde dette gen.

Dette Instinkt kommer også til udtryk på forskellige vis, afhængig af hvilken kultur den bliver udtryk i. Nogle kulturer er meget sociale og engagerende, mens andre kulturer er mere indelukkede og centrerede af hver sin bolig i et måske mørkt og koldt område af kloden.

Primært Instinkt

Det primære Instinkt er det Instinkt, som du har den stærke relation til, også altid ikke det Instinkt som du er bedst til! Det at have en stærkt relation til fx Overleve-Instinktet betyder at du går meget op i din egen sundhed dit hjem og dine praktiske gøremål. Men det er ikke sikkert, at du er god til det! Måske har du hjælp til rengøringen, måske har du en personlig træner til at styrke din sundhed, måske går du overdrevet meget op i vitaminer og kosttilskud. Dit primære instinkt er derfor det, som har dit primære fokus.

Blindt Instinkt

Omvendt er dit blinde Instinkt, det som ikke rigtig har dit fokus, og hvis du har arbejdet en del med Instinkterne vil du sikkert have på fornemmelse, at der er en god grund eller god forklaring på, hvorfor du er blind på et af Instinkter. Din ”blindhed” som man kunne kalde det, kan også betragtes som en skyggeside, der ikke er udviklet, fordi du enten ikke har lyst til at udvikle den, at du ikke kan udvikle den, eller at du har modstand overfor at udvikle denne side af dig selv.

Balancering af Instinkterne

Hvis du ønsker at inddrage Instinkter i dit arbejde med Enneagrammet, så handler det både om at balancere det enkelte Instinkt samtidig med, at det handler om at balancere Instinkterne imellem. Forskellen på Instinkterne og Typerne i Enneagrammet er, at du kan udvikle Instinkterne, mens typernes er mere statiske. Du vil sikkert også opleve, at dit Instinkt har ændret sig afhængig af forskellige perioder i dit liv, hvor det fx at blive forældre kræver at vi trækker noget mere på vores Overleve-Instinkt, men det at flytte sammen som ”sammenbragt familie” kræver et træk på dit Sociale Instinkt.

Zoner for Instinkterne

Russ Hudson lancerede i 2017 en ny tilgang til Instinkterne, hvor han opdelte hver af de tre Instinkter i tre zoner. Denne opdeling ser således ud:

Overleve

 • Fysisk sundhed og restitution
 • Hjemmet og basen
 • Praktik og ressourcer

Sexual

 • Tiltrækning samt til- og fravalg
 • Undersøgelse og udforskning
 • Sammensmeltning og engagement

Social

 • Tolkning og stille ind
 • Forbinde og gensidighed
 • Deltagelse og bidragelse

Det betyder i praksis, at vi kan undersøge disse under-zoner yderligere og her har Russ Hudson igen underopdelt hver af zonerne i en række domæner.

Domæner

Overleve – Fysisk sundhed og restitution

 • Træning og motion
 • Kost og ernæring
 • Afslappelse og komfort
 • Stimulation og livfuldhed
 • Søvn og hvile

Overleve – Hjemmet og basen

 • Struktur og ritualer
 • Genopladning og restitution
 • Fysik og arkitektur
 • Support og tryghed
 • Vedligehold og reparation

Overleve – Praktik og ressourcer

 • Penge og finansielle midler
 • Tid og planlægning
 • Energi og stemning
 • Udholdenhed og forudsigelighed
 • Praktik og håndværk

Sexual – Tiltrækning samt til- og fravalg

 • Karisma og udsende signaler
 • Tiltrækning og afvisning
 • Display og udstråling
 • Tilvælge og fravælge
 • Konkurrence og sammenligning

Sexual – Undersøgelse og udforskning

 • Ude af komfortzonen og villighed
 • Tage chancer og afprøve muligheder
 • Tænke ”ud af boksen” og ændre mindset
 • Aktivere og igangsætte
 • Teste og overskride grænser

Sexual – Sammensmeltning og engagement

 • Fokusering og koncentration
 • Overgivelse og fortabelse
 • Distraktion og forglemmelse
 • Passion og intensitet
 • Anvende og forbruge energi

Social – Tolkning og stille ind

 • Læse kropssprog og energi
 • Stille ind og fornemme
 • Justere sig og tilpasse sig
 • Indlevelse og medlevelse
 • Læse mellem linjerne og læse rummet

Social – Forbinde og gensidighed

 • Bygge relationer og skabe forbindelse
 • Vedligeholde og dyrke relationer
 • Kommunikation og tune ind sprogligt
 • Leg og involvering
 • Gensidighed og ligeværd

Social – Deltagelse og bidragelse

 • Vælg til og fra overfor andre
 • Bidrage og påtage sig et ansvar
 • Engagere andre og vise vejen frem
 • Engagere sig i det, som er større end en selv
 • Skabe fællesskaber og engagere sig i fællesskaber

På retreatet i 2017, der foregik over 5 dage, blev samtlige 45 domæner gennemgået og deltagerne fik lejlighed til at vurdere i hvilke grad, de havde en relation til hver af de 45 domæner. Efter gennemgangen ville hver deltager så have en række domæner med stor relation, og andre domæner med lille eller ingen relation. For samtlige deltagere spredte domænerne sig over alle tre Instinkter, hvilket netop er den vinkel Rúss Hudson har på Instinkterne; at vi er præget af Instinkterne fra alle tre Instinkter og ikke kun ét.

Coaching, Enneagrammet og Instinkter

Det kræver naturligvis en del tid at forholde sig til alle 45 domæner, men når man engagerer sig dybt i Instinkterne, vil man opdage at der findes en slags livsmotiv mellem de Instinkter som du har en høj/stærk relation til i forhold til dem, som du har en lav/ingen relation til. Dette livsmotiv er stærkere og dybere en de motiver, som vi ellers kender fra typerne som fx Grundlæggende Frygt og Grundlæggende Ønske.

På den måde kan man sige, at Instinkterne rummer dybere og mere kraftfulde kræfter for din adfærd, end den som er beskrevet i Enneagramtyperne, hvorfor Instinkterne burde være en del af enhver coaching program, der fokusere på udviklingen af de menneskelige ressourcer og kapaciteter.

Passioner

Enneagram passionerne er væsentlige i arbejdet med Instinkterne. Passionerne er udarbejdet af Oscar Ichazo, og er en beskrivelse af, hvordan vi emotionelt kan have en række drivere eller motiver for hver af de 9 typer i Enneagrammet. Hver af de 9 passioner kan ophæves eller dæmpes ved at træne eller udvikle de tilhørende dyder. Relationen mellem passionerne og Instinkterne er meget tæt, idet man kan betragte en type i Enneagrammet som samspillet mellem passionen og Instinktet.

Det betyder, at man oprindeligt arbejdede med 27 typer og ikke blot de 9, som vi normalt arbejdet med. Det er naturligvis en smule mere arbejde at skulle undersøge 27 typer fremfor blot de 9 typer, men det er min erfaring, at netop Instinkterne giver så præcist et udtryk af en type, at mange først rigtig finder sin type, når de også inddrager indsigterne fra Enneagrammet.

Links

Instinkterne bliver introduceret på grunduddannelsen (Klik her for at læse mere om Enneagram Basic) og vi arbejder dybere med Instinkterne på den videregående uddannelsen (Klik her for at læse om Enneagram Practitioner).

Russ Hudson er grundlæggeren af idéen omkring zoner og domæner (Klik her for at læse mere om Russ Hudson)

Relaterede artikler